Joruns tavle

Startside | Temaoversikt

Solidariteten kom først

Referat i Orientering nummer 23, 1968 fra landsmøtet i Solidaritetskomiteen,
der Jorun blei valgt inn i landsstyret


På dette landsmøtet møtte ca. 20 representanter, fem observatører utenbys og 16 observatører fra Oslo, dessuten 4 fra Danmark.

Første dag drøftet man bl.a den politiske situasjon etter siste landsmøte, virkningen av angrepene fra den borgerlige pressen og splittelsen av Vietnam-arbeidet. Man kom til at arbeidet nå var adskillig mer effektivt der hvor resultatet var en politisk klargjøring og organisatorisk forandring. Det hadde heller ikke lyktes motstanderne å isolere Solidaritetskomiteen politisk.

Den vekten man i det nye styret hadde lagt på enkeltmedlemmenes innsats hadde ført til gode resultater etter rapportene å dømme. Det var blitt samlet inn kr. 20 000 til Frigjøringsfondet, hvor pengene blir sendt direkte uten forbehold til FNL. Ellers hadde det blitt arrangert en rekke vellykkede møter og demonstrasjoner rundt i landet, ikke minst 1. mai og i Vietnam-uka.

Det var dessuten stiftet et bøtefond, innsamlet sum ca. kr. 2000, mesteparten utenfor Oslo Kretsfengsel. Det blir hevdet at også politiet ydet bidrag.

Man var enige om fortsatt å basere den daglige drift på dugnadsarbeid. Annen dag ble det vedtatt en politisk uttalelse hvor man ble enige om parolene Full støtte til FNL – USA ut av Vietnam – Bekjemp USA-imperialismen – NATO ut av Norge.

I en uttalelse rettet man oppmerksomheten mot:

De norske rederes boykott av Den Somokratiske [sic!] Republikken Vietnam (DRV) og andre framskrittsvennlige nasjoner. Den norske regjerings anerkjennelse av quisling-regimet i den sørlige del av Vietnam og dens boykott av DRV. USA-imperiatistenes oppkjøp norsk industri og dens kontroll over det norske militærvesen gjennom vårt NATO-medlcmsskap»

Landsmøtet tok på det skarpeste avstand fra den dommen som Oslo Byrett sist lørdag avsa over Odd Erik Germundsson og så denne som et tydelig bevis på at myndighetene bevisst kriminaliserer de som aktivt gir sin fulle støtte til et folk som kjemper for frihet og nasjonal selvstendighet.

I en uttalelse om den norske presse og kringkasting protesterer man mot den tendensiøse dekningen av Vietnam-krigen med forvrengninger av fakta, ufullstendige og direkte misvisende meldinger, og pro-amerikanske kommentarer. «Vi vil her også påtale at kringkastinga og de fleste avisene fremdeles bruker skjellsordet Vietcong til navn på Den Nasjonale Frigjøringsfronten i Sør-Vietnam (FNL). Vi krever bedre informasjon og skikkelig Vietnam-debatter i radio og fjernsyn, med deltakelse av representanter fra Solidaritetskomiteen.»

Landsmøtet pekte på forskjellen mellom Den Norskc Solidaritetskomite for Vietnam og den nystartede «Vietnambevegelsen i Norge», og viste til at den siste er domininer av organisasjoner som støtter opp om fortsatt norsk NATO-medlemskap, mens talsmenn for FNL klart har uttalt at den beste måten det norske folk kan støtte FNL på, er å bidra til at Norge frigjør seg fra NATO. Erfaringenc viser også at Vietnambevegelsen i Norge ikke har noen oppslutning fra det norske folk. «Vi fordømmer derfor dette forsøket på å gjøre kampen til støtte for det kjempende vietnamesiske folket tannløs og ufarlig for USA-imperialismen, heter det til slutt i uttalelsen.

Landsmøtet mottok hilsen fra et møte mellom 14 fagforeninger i Oslo og Østlandsområdets Bygningsindustriarbeiderforbund, hvor man enstemmig ga uttrykk for sin støtte til Solidaritetskomiteens virksomhet og overrakte en pengesum til dekning av lokale utgifter. Man mottok også et hilsningstelegram fra FNL.

Hovedinntrykket av møtet: Høyt engasjemcnt og politisk nivå, gode debatter om både den praktiske virksomhet og hvilke politiske kriterier disse burde bygge på.

Til det nye landsstyret ble valgt: Hans Borgen, Odd Erik Germundsson, Jorun Gulbrandsen, Liv Sissel Holmberg, Arild Johansen, Svein Johnsen, Bjørn Lindgren, Berit Nielsen og Rosa Seierstad.

EW


Annonse i Friheten

Annonse i Friheten 1968